f

Powtarzanie zadań

Ustawianie powtarzania zadań

W Nozbe możesz ustawić cykliczne powtarzanie zadań, co pozwoli Ci pamiętać o różnych sprawach i realizować cele na czas.

Przed ustawieniem parametru powtarzania dla zadania upewnij się, że ma ono ustawiony termin wykonania, w przeciwnym razie Nozbe ustawi go na bieżący dzień. Data wykonania na ‘dzisiaj’ (jeśli nie ustawiono innej) jest datą początkową Twoich zadań powtarzalnych. System nie utworzy kolejnej instancji zadania, jeśli nie zostanie ono wykonane o czasie i będzie widniało jako przeterminowane na liście zadań.

Aby szybko dodać opcję powtarzania zadania, użyj parametru # (przy użyciu tej metody można także dodać termin na wykonanie zadania), na przykład:

Setting Repeat via parameter

Jak widać powyżej, wpisanie „#co ” wyświetla listę wszystkich możliwych interwałów czasowych. Funkcja ta działa również w e-mailach.

Powtarzanie można także ustawić w panelu szczegółów zadania:

Setting Repeat in Details

Do wyboru są następujące opcje (aby zobaczyć wszystkie, przewiń listę w dół):

oraz:

a także…

Niestandardowe opcje powtarzania

Czy zdarzyło Ci się musieć wykonywać cykliczne zadanie dwa razy w tygodniu, np. we wtorki i piątki? Kiedyś, trzeba by stworzyć w tym celu dwa osobne zadania w Nozbe - jedno powtarzane co tydzień we wtorek, a drugie - co piątek. Po opublikowaniu wersji 3.5 możesz już ustawiać w Nozbe powtarzanie zadań w dowolnych konfiguracjach, a system stworzy kolejne “instancje” danych zadań, które będą regularnie trafiać na Twoją Listę priorytetów w wybrane dni.

Repeat

Inny przykład wykorzystania nowych opcji powtarzania to zadanie, które chcesz wykonywać w każdy drugi piątek miesiąca. To niezwykle przydatna funkcja dla czynności, jakie należy powtarzać co miesiąc w konkretny dzień tygodnia.

Repeat2

Uwaga: nie ma możliwości ustawiania niestandardowych powtórzeń za pomocą hashtagów (#).

Powtarzanie zadań w Kalendarzu Nozbe

Obecnie Nozbe tworzy tylko jedno wydarzenie/zadanie fizyczne. Po ukończeniu i zarchiwizowaniu go (o północy w dzień, w którym zostało ukończone), Nozbe generuje nowe zadanie w oparciu o określony wzorzec powtarzania.

W Kalendarzu Nozbe zamarkowane są kopie zadania w terminach, w których zaplanowane są kolejne powtórki.

Ghost Tasks

Są to tak zwane „zadania-widma”, które dodawane są do kalendarza TYLKO do celów związanych z planowaniem. Zadania te są nieaktywne i nie można wykonać dla nich żadnych działań - np. zmienić terminu wykonania lub odznaczyć ich. Istnieją tylko po to, aby przypominać użytkownikowi, że w danym dniu ma zaplanowane zadanie do wykonania.

Różnice pomiędzy powtarzaniem zadań w Nozbe i Google

To prowadzi nas do integracji z Kalendarzem Google, gdzie Nozbe i Google traktują powtarzanie zadań w inny sposób.

Jak Nozbe synchronizuje cykliczne zadania z kalendarzem Google

Jeśli ustawimy parametr cykliczności (powtarzania) dla zadania w Nozbe, będzie ono widoczne w Kalendarzu Google’a jako jedno zadanie dla danego dnia. Jak wspomniano powyżej, w momencie gdy zadanie zostanie ukończone, nowa instancja zadania zostanie utworzona ponownie w Nozbe i zsynchronizowana z Kalendarzem Google’a następnego dnia.